ES finansuojama Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo programa

Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą (Programa) bendrai parengė Latvijos regioninės plėtros ir savivaldybių ministerija, Lietuvos vidaus reikalų ministerija ir Baltarusijos užsienio reikalų ministerija bei kiti šių šalių regioninių ir nacionalinių valdžios institucijų atstovai, vadovaudamiesi geros kaimynystės ir partnerystės principais.

TRUMPAS PROGRAMOS APRAŠYMAS

Programos projektų teritorija ir jos gyventojų skaičius.
Programos teritorijos (drauge su besiribojančiais regionais) plotas yra 187 479 km2 , iš kurių 14 547 km2 priklauso Latvijai, 38 327 km2 Lietuvai ir 134 605 km2 Baltarusijai, t.y. 67 421 km2 (35,96%) teritorijos yra Europos Sąjungoje, o 134 605 km2 (64,04%) – už jos ribų. Visa Programos teritorija priklauso Baltijos jūros regionui. Išorinės Europos Sąjungos sienos, kurias apima Programa, ilgis yra 835,3 km (170,6 km Latvijos Baltarusijos sienos ir 664,7 km Lietuvos-Baltarusijos sienos).

Kiekviename projekte privalo dalyvauti bent viena Baltarusijos organizacija ir bent viena Lietuvos arba Latvijos organizacija. Dalyvauti projektuose gali tik juridiniai ne pelno siekiantys asmenys iš šių regionų: Lietuvos – Alytaus, Vilniaus, Kauno, Utenos ir Panevėžio apskričių; Latvijos – Latgalos ir Žiemgalos regionų; Baltarusijos – Gardino, Vitebsko, Mogiliovo ir Minsko apskričių bei Minsko miesto.
ES finansuoja 90 proc. kiekvieno finansuoti atrinkto projekto tinkamų išlaidų. 10 proc. tinkamų išlaidų privalo padengti projekto partneriai. ES paramos suma vienam projektui siekia iki 1,5 milijono eurų.
Programos teritorija turi ilgą sėkmingo bendradarbiavimo istoriją. Bendradarbiavimas įvairiais laikmečiais buvo intensyvus, tačiau Latvijai ir Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir nustačius nacionalines sienas, jis kuriam laikui buvo sumažėjęs.
Programa svarbi, nes ji papildo esamas ir numatomas Programos teritoriją apimančias nacionalines, regionines ir sektorines iniciatyvas abipus sienos aspektu. Programos teritorijos plėtra numatoma žvelgiant iš plačios socialinės, ekonominės, aplinkosauginės ir kultūrinės perspektyvos. Bendras Programos strateginis tikslas – stiprinti Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regiono teritorinę sanglaudą, užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą, kelti ekonominę ir socialinę gerovę bei skatinti tarp kultūrinį dialogą ir kultūrinę įvairovę.

TRAKŲ IR LYDOS RAJONŲ BENDRADARBIAVIMAS

    

Programos rėmuose Trakų raj. savivaldybės administracija su LR Vidaus reikalų ministerija 2018-12-21 pasirašė Paramos sutartį Nr. 1S-444/TS-11 kurios dėka bus įgyvendintas „Trakų ir Lydos rajonų bendradarbiavimo skirto efektyviam gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos valdymui“ projektas Nr. ENI-LLB-1-045. Projekto pagrindinis vykdytojas yra Trakų raj. sav. administracija, o partneriai ir naudos gavėjai – UAB „Trakų vandenys“ bei Baltarusijos Lydos miesto komunalinių paslaugų įmonė.
Projekto tikslas – aplinkos apsaugos lygio kėlimas, vandentvarkos srityje Trakų ir Lydos rajonuose. Projektas numato įdiegti priemones leisiančias mažinti vandentvarkos įmonių išgaunamo vandens netektis bei aplinkos taršą buitinėmis nuotekomis. Projekto eigoje suplanuota aprūpinti vandentvarkos įmones (Trakų ir Lydos rajonų) specializuota įranga leisiančią organizuoti geresnę esančio vandentiekio bei nuotekų šalinimo tinklo diagnostiką bei priežiūrą, siekiant nustatyti tinklo būklę ir savalaikiai atlikinėti prevencinius darbus. Projekto apimtyje bus perkama hidrodinaminė įranga, kurio pagalba bus gerinama tinklų profilaktinė priežiūra, ši įranga taip pat padės operatyviau pašalinti avarijų pasekmes. Planuojama, kad šios priemonės leis sumažinanti avarijų skaičių, bei tausoti natūralius gamtinius išteklius, operatyviau šalinant avarijų pasekmes.
Didelė projekto dalis – švietėjiška veikla, skirta įvairiems visuomenės sluoksniams (pradedant  moksleiviais, baigiant pramonės įmonių atstovais bei ūkininkais) supažindinti su aplinkos apsaugos svarba ir kaip tai susiję su natūraliais gamtiniais ištekliais (šiuo atveju –vandeniu).

Projektas įgyvendinimas: 2018-12-22 – 2020-06-21.

Bendra projekto vertė: 1.444.992,22 Eur

Smulkesnę informaciją apie projekto eigą galite rasti čia .

 

Į viršų ^