ES finansuojami vandentvarkos projektai 2014-2020 m.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone

2017 m. sausio 25 d. buvo pasirašyta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0006, finansavimo ir administravimo sutartis, kurią pasirašė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Trakų vandenys“.

Šio projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Trakų rajone.

Projektui finansuoti skirta 2.555.106,88 Eur parama. 1.531.518,26 Eur šios sumos finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, o 1.023.588,62 Eur – Trakų rajono savivaldybės lėšomis.
Parama skirta pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „ Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt

Projekto apimtys

Projekto tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti šias veiklas:

  • nutiesti naujus Senųjų Trakų kaime vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus;
  • pastatyti Rūdiškių mieste vandens gerinimo įrenginius;
  • pastatyti Paluknio kaime vandens gerinimo įrenginius;
  • pastatyti Aukštadvario mieste vandens gerinimo įrenginius;
  • rekonstruoti Trakų miesto nuotekų tvarkymo tinklus ir trečią nuotekų siurblinę;
  • rekonstruoti Lentvario miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus.

Šio projekto apimtyje bus vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Trakų rajono gyvenvietėse: Senuosiuose Trakuose, Trakuose, Lentvaryje, Rūdiškėse, Paluknyje ir Aukštadvaryje. Iki 2020 metų planuojama rekonstruoti apie 4,36 km vandentiekio ir nuotekų tinklų, iš jų: nuotekų – apie 1,52 km, vandentiekio – apie 2,84 km, naujai pastatyti 3 vnt. vandens gerinimo įrenginių, kurie aptarnaus 2.281 gyventoją. Planuojama prie naujų nuotekų tinklų prijungti 429 gyventojus, o prie vandentiekio tinklų – 302 gyventojus.

Pasirašytos sutartys

2017 m. gruodžio mėn. 18 d. rangos sutartis Nr.2017/12/18-19STR „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Senųjų Trakų k., Trakų raj.“ su įmone UAB „LitCon“. Sutarties vertė – 1.037.351,00 Eur be PVM. Darbų pradžia – 2018 m. kovo mėn. 06 d. Sutarties trukmė – 21 mėn.

2017 m. rugsėjo mėn. 28 d. rangos sutartis Nr.2017/09/28-18A „Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba Aukštadvario mstl., Trakų raj.“ su įmone UAB „INFES“. Sutarties vertė – 204.700,00 Eur be PVM. Darbų pradžia – 2017 m. lapkričio mėn. 09 d. Sutarties trukmė – 12 mėn.

2017 m. liepos mėn. 31 d. rangos sutartis Nr.2017/07/31-16T „Nuotekų tinklų ir įrenginių rekonstrukcija, nuotekų siurblinės paprastasis remontas Trakų mieste.“ su įmone UAB „Meyer & John“. Sutarties vertė – 358.079,94 Eur be PVM. Darbų pradžia – 2017 m. rugsėjo mėn. 29 d. Sutarties trukmė – 24 mėn.

2017 m. liepos mėn. 28 d. rangos sutartis Nr.2017/07/28-15L „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Lentvario mieste, Trakų raj.“ su įmone UAB „Meyer & John“. Sutarties vertė – 339.088,20 Eur be PVM. Darbų pradžia – 2017 m. rugsėjo mėn. 29 d. Sutarties trukmė – 18 mėn.

2017 m. birželio mėn. 15 d. rangos sutartis Nr.2017/06/15-11R „Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba Rūdiškių mstl., Trakų raj.“ su įmone UAB „INFES“. Sutarties vertė – 139.800,00 Eur be PVM. Darbų pradžia – 2017 m. rugpjūčio mėn. 18 d. Sutarties trukmė – 12 mėn.

2017 m. birželio mėn. 15 d. rangos sutartis Nr.2017/06/15-10P „Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba Paluknio mstl., Trakų raj.“ su įmone UAB „INFES“. Sutarties vertė – 141.800,00 Eur be PVM. Darbų pradžia – 2017 m. rugpjūčio mėn. 18 d. Sutarties trukmė – 12 mėn.

2016 m. rugsėjo mėn. 21 d. pasirašyta projekto FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų sutartis Nr.2016/09/21-12 su įmone UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“. Sutarties vertė – 51.000,00 Eur. Paslaugų sutarties tikslas – užtikrinti tinkamą (teisės aktų reikalavimus ir Užsakovo poreikius atitinkantį) rangos sutarčių pagal FIDIC „Raudonos knygos“ ir FIDIC „Geltonos knygos“ sąlygas vykdymą.

2016 m. gegužės mėn. 20 d. pasirašyta projekto administravimo ir viešinimo sutartis Nr.2016/05/20-03 su įmone UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“. Sutarties vertė – 14.950,00 Eur. Paslaugų sutarties tikslas – užtikrinti tinkamą ir savalaikį Projekto įgyvendinimą pagal finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas bei apimtis ir užtikrinti privalomųjų reikalavimų, susijusių su ES paramos viešinimu, vykdymą Projekto apimtyje.

Nauda gyventojams

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas, socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas. Bus suteikta galimybė 2.583 gyventojų pasinaudoti kokybiškomis geriamojo vandens tiekimo paslaugomis ir 429 gyventojams – nuotekų tvarkymo  paslaugomis. Pagerės tiekiamo vandens kokybė, sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša. Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, didins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą. Įgyvendinus projekto uždavinius bus sudaryta galimybė pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms.

 

Į viršų ^