Lentvario miesto gyventojų dėmesiui

Informacinis pranešimas dėl naujo investicinio projekto vykdymo

UAB „Trakų vandenys“ pradeda vykdyti naują investicinį projektą, kurio metu planuojama plėsti
vandens ir nuotekų tinklus Lentvario mieste (tinklai pateks į vieną iš aglomeracijų, kurioms
taikomi direktyvos 91/271/EEB dėl miestų nuotekų valymo reikalavimai ir apie kurias informacija
teikiama Europos Komisijai). 

Projekto metu planuojama prijungti prie nuotekų tinklų ne mažiau kaip 328 gyventojus.
Investicijų projektas „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ skirtas užtikrinti bei
padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Trakų – Lentvario
aglomeracijoje gyventojams tiesiant naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus.
Įvertinus, kad nemaža Lentvario gyventojų dalis iki šiol neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos, numatomo investicijų projekto tikslas – „padidinti
aglomeracijos gyventojams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“.

Įgyvendinus šį projektą tiesioginiai naudos gavėjai, bus:
-        328 gyventojai, gyvenantys Trakų – Lentvario aglomeracijoje gaus viešai teikiamas nuotekų
tvarkymo paslaugas dėl tinklų plėtros;
-        20 gyventojų, gyvenantys Trakų – Lentvario aglomeracijoje gaus viešai tiekiamo geriamojo
vandens paslaugas dėl tinklų plėtros;

Pirmieji žingsniai šio projekto vykdyme jau atlikti:
-       užbaigtas rangos darbų pirkimas ir 2020-09-03 pasirašyta tinklų tiesimo rangos darbų sutartis
(su UAB „Požeminės jungtys“) dėl rangos darbų atlikimo Vaivos ir Kampo gatvėse Lentvaryje
(pagal anksčiau parengtą techninį projektą). Rangovas numato per 3 artimiausius mėnesius
atlikti darbo projektą ir (jei leis gamtos sąlygos) pradėti darbus.
-       Taip pat yra parengti sąmatiniai skaičiavimai dėl vandentiekio ir  nuotekų tinklų statybos kainos
nustatymo ir pateikta projekto paraiška Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (VIPA).

Sudarius paramos sutartį UAB „Trakų vandenys“ įsipareigos atlikti likusių projekte numatytų gatvių
tinklų tiesimo projektavimo bei rangos darbų pirkimus.

I virsu ^