Įgyvendintas naujas projektas

 

 

 

Įgyvendintas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Trakų rajone (Aukštadvaryje, Trakuose, Varnikuose, Lentvaryje, Rudiškėse, Onuškyje, Paluknyje)“

 Trakų rajono savivaldybė ir UAB „Trakų vandenys“ didelį dėmesį skiria centralizuotam vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimui, todėl 2011 metais UAB „Trakų vandenys“ pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai prašymą šio projekto įgyvendinimui skirti Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramą, kuri sudaro beveik 85 proc. visų reikalingų lėšų įgyvendinat 6,7 mln. EUR vertės projektą. Likusi suma finansuota iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Trakų rajono savivaldybės ir UAB „Trakų vandenys“ lėšų. Parama buvo skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Projekto tikslas – viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugos išplėtimas Aukštadvaryje, Trakuose, Lentvaryje, Rūdiškėse ir Paluknyje.

Šio projekto apimtyje įvykdytos  veiklos „Vandentiekio ir nuotekų tinklų, nuotekų siurblinių statyba Trakų rajone (Trakuose, Varnikai-Lentvaris, Rūdiškėse)“, „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Aukštadvario miestelyje“, „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rūdiškių mieste“, „Vandens ir nuotekų tinklų plėtra Trakų raj., nuotekų valymo įrenginių Aukštadvaryje rekonstrukcija, naujų nuotekų valymo įrenginių statyba Paluknyje“.
Projektas įgyvendintas sėkmingai: nutiesta 20,561 km nuotekų tinklų ir 21,104 km vandentiekio tinklų, pastatyti 1 ir rekonstruoti 1 nuotekų valymo įrenginiai. Suteikta galimybė prisijungti prie nuotekų tinklų 524 būstams, prie vandentiekio tinklų – 151 būstui.
Iki Projekto įgyvendinimo Trakų aglomeracijoje viešai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  paslaugos buvo prieinamos 52 proc. ir 36 proc. gyv., Lentvario – 81 proc. ir 47 proc. gyv., o Rūdiškių tik – 23 ir 18 proc.gyv., Aukštadvaryje ir Paluknyje šis procentas dar yra mažesnis, naudojo individualių gręžinių arba kastinių šulinių vandenį, t.y. vartojo vandenį, kuris, neatitinka higienos reikalavimų.
Trakų rajono teritorija yra gana tankiai apgyvendinta, todėl sanitariniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų problemas ir taip pagerinti jų gyvenimo sąlygas.

 Nutiesus vandentiekio ir nuotekų tinklus bus užtikrinamas nepertraukiamas centralizuoto geriamojo vandens tiekimas gyventojams ir nuotekų tvarkymo sistemų funkcionavimas.
Šie bendrovės UAB „Trakų vandenys“ įgyvendinti vandentvarkos infrastruktūros plėtros ir gerinimo darbai bei pritaikytos Europos Sąjungos investicijos suteikė realią galimybę savivaldybės gyventojams pasinaudoti kokybišku geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu.
Gyventojai, norintys prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, prašymą prisijungimo sąlygoms gauti gali pateikti UAB „Trakų vandenys“ adresu Birutės g.27, Trakai, kontaktinis tel. klausimams: 8 528 55 559.

I virsu ^