UAB „Trakų vandenys“ – 20 metų

Šiandien, spalio 1 d., bendrovei sukanka 20 metų.
Sveikiname buvusius ir esamus įmonės darbuotojus.

UAB „Trakų vandenys“ istorija

Vandens tiekimo istorija Trakų rajone prasidėjo daugiau kaip prieš 58 metus, kai 1960 metais Trakų miesto komunalinių įmonių kombinatas pradėjo eksploatuoti Ežero gatvėje, prie miesto pirties, įrengtą nuotekų kaupimo rezervuarą.
1960 m. Birutės gatvėje įrengtas pirmas gręžinys, švaraus vandens rezervuaras bei administracinis pastatas su siurbline. Čia ir įsikūrė pirmieji vandentiekiečiai. Tais pačiais metais prasidėjo ir centralizuotų vandentvarkos objektų statyba Lentvaryje.
1962 m. Aukštadvario gatvėje, Trakuose, buvo suprojektuoti biologiniai nuotekų valymo įrenginiai su nuotekų perpumpavimo siurbline ir slėginiu vamzdynu.
1964 m. Birutės g. pastatomas antras geriamo vandens rezervuaras, o administraciniame pastate įrengiami hidroforai, sumontuojami siurbliai bei jų valdymas.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra suintensyvėjo, pradėjus statyti pirmuosius daugiabučius namus, Trakų mokyklą – internatą, polikliniką, savivaldybės administracinį pastatą, kitus visuomeninius kultūros ir sporto objektus.
1973 m. Trakų rajono KĮK eksploatuoti vandentvarkos objektai Trakų, Lentvario ir Vievio miestuose buvo perduoti Vilniaus teritorinei vandentiekio ir kanalizacijos valdybai. Jų eksploatavimui buvo įkurtas Trakų rajono cechas su Trakų ir Lentvario skyriais.
1990 m. valdybą reorganizavus į SP UAB “Vilniaus vandenys”, Trakų, Lentvario ir Vievio vandentvarkos objektai priskirti šiai įmonei kaip Trakų rajono padalinys.
Po reorganizacijos buvo įsteigtas Trakų cecho Rūdiškių skyrius, kuris perėmė vandentvarkos objektus iš Rūdiškių medžio apdirbimo kombinato, Rūdiškių tarybinio ūkio, “Lietuvos geležinkelių”, “Lietuvos žemės ūkio technikos”, miškų urėdijos bei Rūdiškių seniūnijos.
Subyrėjus kolūkinei sistemai, esantys vandentvarkos infrastruktūros visuomeninės paskirties objektai buvo perduoti seniūnijoms, kurios neturėdamos nei lėšų, nei galimybių jiems tinkamai prižiūrėti, kreipėsi į rajono savivaldybę dėl turto perdavimo “Vilniaus vandenims”. Tokiu būdu per 1987-1988 m. bendrovei perduoti Dusmenų, Onuškio, Vaickūniškių, Alešiškių, Tolkiškių, Grendavės, Senųjų Trakų ir Bražuolės kaimų vandentvarkos objektai.
1998 m. rugsėjo 30 d. Trakų rajono savivaldybės sprendimu Nr.74 buvo įkurta nauja įmonė UAB „Trakų vandenys“, kurios direktoriumi tapo iki tol Trakų cechui vadovavęs Jonas Puišys. Valstybiniame registre įmonė įregistruota 1998 metų spalio 1 dieną, kuri laikoma UAB “Trakų vandenys” Gimtadieniu.
Vėliau įmonei perduoti Semeliškių, Beižonių, Daugirdiškių, Rykantų, Bijūnų, Paluknio, Totoriškių, Čižiūnų kaimų ir Aukštadvario mst. vandentvarkos objektai. Įsteigus Elektrėnų savivaldybę, Vievio, Semeliškių, Beižonių ir Daugirdiškių objektai buvo perduoti Elektrėnų savivaldybės įmonei „Gelvita“.
2002 m. Lentvaryje, senų valymo įrenginių vietoje, pradėti eksploatuoti biologiniai nuotekų valymo įrenginiai, įrengti pagal naują OCO technologiją, užtikrinančią nuotekų išvalymą, atitinkantį tarptautinių higienos normų reikalavimus. Buvo nutiestas beveik 8 km slėginis vamzdynas iš Trakų į Lentvarį, rekonstruotos dvi pagrindinės nuotekų siurblinės Trakuose ir Lentvaryje. Bendra objekto vertė – 12,8 mln. Lt.
Nuo 2000 m. iki 2007 m. Trakų rajono savivaldybės remiama įmonė nutiesė 1,6 km ilgio vandentiekio tinklą į Žaizdrių kaimą, 600 m vandentiekio tinklą Dzūkų gatvėje Lentvaryje,  vandentiekio ir nuotekų tinklus Karaimų gatvėje ir Karaimų skersgatvyje Trakuose.
2004 m. priimti eksploatuoti Užutrakio vandentvarkos objektai ir Trakų miesto lietaus nuotekų tinklai.
2006 m. pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Rykantų kaime, o 2007 m. pradėti eksploatuoti vandens nugeležinimo įrenginiai Birutės gatvėje, Trakuose.
Atsiradus galimybei gauti ES struktūrinių fondų paramą vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai, UAB „Trakų vandenys“, kartu su Trakų rajono savivaldybe, aktyviai įsijungė į paraiškų rengimo darbus.
Nemuno aukštupio baseino I investicijų paketo Trakų rajono savivaldybėje I ir II darbų etapo įgyvendinimas prasidėjo 2008 m. ir tęsėsi iki2010 m. Pirmojo etapo darbams buvo skirta 59,8 mln. Lt, už kuriuos Trakų, Lentvario ir Rūdiškių miestuose paklota 20,3 km naujų vandentiekio tinklų, paklota ir rekonstruota 31,3 km nuotekų tinklų, pastatyta 17 naujų ir rekonstruotos 3 esančios nuotekų siurblinės.
2010 m. pastatyta Trakų, Lentvario bei Senųjų Trakų vartotojus aptarnaujanti vandenvietė Varnikų kaime. Teritorijos šiai vandenvietei paiešką Hidrogeologinės ekspedicijos ir Lietuvos geologinio mokslinio instituto specialistai pradėjo dar 1975 –1977 m., o 1988 m. pirmą kartą Lietuvoje čia buvo pradėti sisteminiai požeminio vandens nugeležinimo eksperimentiniai tyrimai betarpiškai vandeningame sluoksnyje. 1989 m. pradėta vandenvietės statyba dėl lėšų trūkumo buvo sustabdyta ir atnaujinta tik 2007 m., kai Trakų rajono savivaldybė, siekdama spręsti susidariusią grėsmingą situaciją (dėl greta Lentvario esančio nerekultivuoto sąvartyno), įtraukė Varnikų vandenvietę į ES lėšomis statomų prioritetinių objektų programą. ES struktūrinių fondų, LR Vyriausybės, Trakų raj. savivaldybės ir bendrovės lėšomis vandenvietėje buvo išgręžti penki gręžiniai, pastatyti vandens gerinimo įrenginiai, švaraus vandens rezervuaras ir pastatai, automatizuotas visas technologinis procesas. Iš vandenvietės nutiesti tinklai į Trakus ir Senuosius Trakus. Įgyvendinus šiuos projektus, buvo sudarytos sąlygos prie centralizuotos nuotekų šalinimo sistemos prijungti 1600, o prie vandentiekio sistemos – 700 gyventojų.
Pagal 2011–2015 metų investicinę programą į vandentvarkos infrastruktūrą investuota 31,6 mln. Lt ES sanglaudos fondų, Valstybės ir savivaldybės biudžeto bei nuosavų bendrovės lėšų, nutiesta 20,84 km. vandentiekio ir 21,67 km nuotekų tinklų, pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai Aukštadvario miestelyje ir Paluknio kaime, sudaryta galimybė prie centralizuotos nuotekų šalinimo sistemos prisijungti 524, o prie vandentiekio sistemos – 151 gyventojui.
Lygiagrečiai su jau vykdomais projektais kartu su VVG (vietos veiklos grupės), parengti ir įgyvendinti vandens gerinimo įrenginių statybos projektai Kariotiškių, Jovariškių, Dusmenų, Grendavės kaimų vandenvietėse.
2011-2012 metais Trakų rajono savivaldybės lėšomis bendrovė paklojo 1,2 km ilgio vandentiekio tinklus Senųjų Trakų gyvenvietėje.
Vandentiekio tinklai plečiami ir atnaujinami visoje bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje, sudarant sąlygas prisijungti vis didesniam naujų vartotojų skaičiui.
2017 m. pasirašyta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ finansavimo ir administravimo sutartis su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Projektui finansuoti skirta 2,55 mln. Eur, už kuriuos numatyta nutiesti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklus Senuosiuose Trakuose, pastatyti vandens gerinimo įrenginius Rūdiškėse, Paluknyje ir Aukštadvaryje, rekonstruoti Trakų miesto nuotekų tvarkymo tinklus ir trečią nuotekų siurblinę bei Lentvario miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus. Iki 2020 metų numatyta rekonstruoti apie 4,36 km. vandentiekio (prisijungs apie 300 gyventojų) ir nuotekų tinklų (prisijungs apie 400 gyventojų). Nauji vandens gerinimo įrenginiai aptarnaus apie 2,3 tūkst. gyventojų.
Įgyvendinamų projektų tikslas užtikrinti ilgalaikį, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, pagerinti tiekiamo vandens kokybę, sumažinti paviršinių ir požeminių vandenų taršą, užtikrinti patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, sudaryti galimybę pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms.
Kartu su Trakų rajono savivaldybe bendrovė dalyvauja  ES programoje  „Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos bendradarbiavimas per sieną“, kuri skatina tarpvalstybinį bendradarbiavimą aplinkosaugos klausimais, siekiant efektyviai naudoti gamtinius išteklius. Planuojama gauti apie 765 tūkst. Eurų investicinių fondų lėšų, už kurias bus įsigyta hidrodinaminė mašina su aukšto slėgio tinklų plovimo įranga, tinklų priežiūros diagnostinė įranga bei mikroautobusas jai transportuoti.
Vandentiekiečiai, pradėję savo veiklą su viena asenizacine mašina ir dviračiu, šiandien gali pasidžiaugti turimos įrangos įvairove. Nuolat atnaujinama ir papildoma, ji suteikia galimybę  kuo geriau aptarnauti vartotojus, nepertraukiamai teikti aukštos kokybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Naujų vartotojų prisijungimui palengvinti sudarytos trys statybos brigados, aprūpintos visa reikalinga technika, mechanizmais bei įranga.
Šiandien, švenčiant UAB „Trakų vandenys“ jubiliejinį gimtadienį, Bendrovėje dirba 92 darbuotojai, kurie aptarnauja 24 vandenvietes ir 5 nuotekų valymo įrenginius bei teikia vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 20,5 tūkstančio Trakų rajono savivaldybės gyventojų

I virsu ^